YOUTUBE ADS

1 Tỷ Giờ

Thời gian người dùng trên toàn
thế giới xem Youtube mỗi ngày

2.777.777

Số video được xem mỗi phút