Mobile Ads

Tiếp cận khách hàng mọi lúc, mọi nơi!

37%

Người Việt Nam dùng Mobile Internet

82%

Chú ý đến quảng cáo trên điện thoại

95%

Sử dụng smartphone để tìm kiếm sản phẩm

60%

Sử dụng smartphone để mua hàng và thanh toán