Google Marketing

Google Ads: Hệ thống quảng cáo tìm kiếm và hiển thị số 1!

1 tỷ

Số lượng người dùng
các sản phẩm của Google

2 Triệu

Số lượng người
tìm kiếm mỗi giây