Facebook Ads:

Quảng cáo trên mạng xã hội mạnh nhất Việt Nam

46 triệu người dùng Facebook tại Việt Nam

2,5 giờ là thời gian sử dụng Facebook mỗi ngày

3/5 người dùng Facebook tại Việt Nam tìm thấy các sản phẩm/ thương hiệu mới qua Facebook